VOLG ONS

Privacy Verklaring (AVG)

Pedicure Voetreflex Praktijk Jane Schouteten doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Zij houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee, dat zij:

uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, zijnde een professionele pedicure of voetreflex behandeling;

verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens, welke minimaal nodig zijn om een professionele behandeling uit te kunnen voeren;

vraagt om uw schriftelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden, waarvoor zij zijn verstrekt aan mijn praktijk.

op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteert.

 

Pedicure Voetreflex Praktijk Jane Schouteten is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

De cliënt voorziet mijn praktijk tijdens de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de praktijk aangeeft, dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling. Indien de cliënt op een later tijdstip over nieuwe aanvullende informatie beschikt, waarvan hij redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk is voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling, voorziet hij mijn bedrijf van deze informatie tijdens de eerstvolgende afspraak.

 

Verwerking van persoonsgegevens:

 

Grondslag voor het vewerken van persoonsgegevens is een professionele pedicure/ voetreflexbehandeling voor de klanten. Hiervoor worden door mij:

de verstrekte persoonsgegevens geregistreerd en persoonsgegevens vastgelegd in het kas/bankboek als onderdeel van de verplichte financiële administratie.

 

De volgende persoonsgegevens worden door mij verwerkt:

N.A.W.E.T. (naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoon) gegevens etc noodzakelijk voor administratie, facturering (indien nodig) en contacten met andere zorgverleners/ medische disciplines;

Voetklachten en medische gegevens, die van groot belang zijn voor de voetbehandeling, zoals diabetes mellitus, reuma, vaatproblemen, neuropathie, allergiën, huidproblemen, hartproblemen, gebruik van medicijnen, chemo therapie, bestraling enz;

Foto's van voeten voor de controle van de vooruitgang van de behandeling;

BSN nummer en zorgverzekeraar gegevens ten behoeve van de vergoeding van het honorarium of een gedeelte hiervan van de pedicure voetbehandelingen en door de zorgverzekeraar/podotherapeut/ketenzorg.

 

Verstrekking aan derden

 

De gegevens die u aan uw pedicure geeft, kunnen wij aan andere zorgverleners verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor een optimale voetverzorging en u hiervoor toestemming heeft gegeven in het formulier 'Toestemming registratie Persoons- en Medische gegevens' van Pedicure Voetreflex Praktijk Jane Schouteten. Indien een derde partij door mij wordt ingehuurd, wordt er een verwerkersovereenkomst met deze partij afgesloten waarin afspraken worden gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

Binnen de EU

 

Wij verstrekken alleen persoonsgegevens aan partijen, welke gevestigd zijn binnen de EU.

 

Minderjarigen

Pedicure Voetreflex Praktijk Jane Schouteten verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn 

Uw persoonsgegevens worden door mij opgeslagen voor een periode van maximaal 15 jaar na de laatste voetbehandeling volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Beveiliging

Pedicure Voetreflex Praktijk Jane Schouteten heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zijn bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

- Alle personen, die namens mijn praktijk van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

- Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoord op mijn systeem;

- De persoonsgegevens zijn beveiligd door security software;

- Er wordt een back up gemaakt van de persoonsgegevens om deze te herstellen bij fysieke of technische incidenten;

- Deze back-up van de persoonsgegevens worden bewaard achter slot en grendel;

- Persoonsgegevens op papier worden ook achter slot en grendel bewaard;

- We testen en evalueren regelmatig de genomen maatregelen;

  

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens, welke Pedicure Voetreflex Praktijk van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij.

Indien u mij geen toestemming geeft om uw persoonsgegevens te registreren kan ik helaas geen voetbehandeling uitvoeren. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij, indien u mij hierom schriftelijk vraagt en mij hiervoor schriftelijke toestemming geeft. Ik kan u vragen om legitimatie voordat er gehoor kan worden gegeven aan genoemde verzoeken.

U heeft altijd het recht uw toestemming in te trekken. Indien u hiertoe besluit, zal ik u helaas geen pedicure of voetreflex behandeling meer kunnen geven.

Indien de cliënt een klacht heeft over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met mijn praktijk op te nemen. Komen we er samen niet uit, dan is dit natuurlijk heel vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de privacybescherming.